Advert has already expired

Patarėjų grupės specialistas (Finansininkas)

Work description

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos siūlo darbą.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas: vykdo Inspekcijai teismų sprendimais priteistų mokėtinų sumų ir grąžintinų sumų (baudos, vykdymo, bylinėjimosi ir kitos išlaidos) apskaitą ir patikrą. Suveda mokėjimus į Inspekcijos teisės teritorinių skyrių lenteles (.xlsx).Teisės skyriams teikia visą reikalingą informaciją apie mokėjimus; pateikia centralizuotai apskaitos įstaigai pagrindinės, baudų, kitų pajamų banko sąskaitos išrašus, nurodant detalizuojančius požymius; informaciją apie gautas garantijas, teismo procesus ir kt., nurodant sumas ir kitą apskaitai tvarkyti reikalingą ir centralizuotos apskaitos įstaigos prašomą informaciją;vykdo darbuotojų naudojimosi tarnybiniais telefonais patikrą (pagal nustatytus limitus), viršijus limitus parengia pažymą ir pateikia centralizuotai apskaitos įstaigai; patikrina, atsakingų asmenų parengtus turto perdavimo–priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti ir kitus aktus; teikia pagalbą rengiant šiuos aktus; tinkamai parengtus ir pasirašytus aktus perduota centralizuotai apskaitos įstaigai; užtikrina Inspekcijos apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą; nurodo detalizuojančius požymius ir pateikia centralizuotai apskaitos įstaigai; teikia Inspekcijos patarėjui finansų valdymo klausimais savo nuomonę dėl turto valdymo bei kitų susijusių procedūrų vykdymo ir informaciją apie pastebėtus trūkumus ar pažeidimus, taip pat siūlymus kaip tobulinti turto valdymo organizavimo ir vidaus kontrolės procedūras; apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų susijusios informacijos apdorojimą. Išsamiau - https://portalas.vtd.lt/lt/patareju-grupes-finansininkas-322;854470.html

Requirements

Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): Aukštasis
Profesija: Finansininkas. Grupė: Finansų specialistai
Darbo patirtis: nebūtina
Sugebėjimai: raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai
Papildomi sugebėjimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu); turėti ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį, susijusią su buhalterinės apskaitos organizavimu, tvarkymu ar finansų valdymu biudžetinėse įstaigose; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansų valdymą; mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office; kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa „Stekas“, mokėti naudotis Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS); mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles; sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas; būti susipažinus su Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašu.

Company offers

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: Pradėti dirbti iš karto
Atrankos tipas: Paprastas
Pamainingumas: Viena pamaina
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
Pradžia - pabaiga: 8:00 - 17:00 val.
Per savaitę: 40 val.
Komentaras: Galimas mišrus darbo pobūdis, taikant nuotolinio darbo alternatyvas.
nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

Job type:
Finance
Job location:
Salary:
from 1562.4 till 1953 €/mo. (Before tax)

Užimtumo tarnyba prie SADM

Užimtumo tarnyba įgyvendina užimtumo rėmimo politiką. Mūsų tikslas – darbo ieškantiems žmonėms padėti greičiau įsidarbinti, prireikus įgyti reikiamų gebėjimų ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, o darbdaviams – rasti tinkamų darbuotojų.

Our website: https://uzt.lt/

All Užimtumo tarnyba prie SADM job adverts

Other company jobs