Naudojimosi taisyklės
Jūs turite teisę naudotis šiuo portalu tik tuo atveju, jeigu sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis:
Pagrindinės nuostatos
1. Internetinio darbo skelbimų portalo www.cvkodas.lt savininkas ir administratorius yra UAB „Karjeros partneriai“, įmonės registracijos kodas 304219425, adresas: Nugalėtojų g. 20, LT-10105, Vilnius, el. paštas info@karjerospartneriai.lt.
2. Naudojimosi sąlygos ir įsipareigojimai galioja UAB „Karjeros partneriai“ ir visiems portalo www.cvkodas.lt vartotojams.
3. UAB „Karjeros partneriai“ turi teisę keisti bei taisyti šias naudojimosi sąlygas.
4. UAB „Karjeros partneriai“ suteikia vartotojams galimybę naudotis internetine aplinka, t.y. portalu www.cvkodas.lt, kuriame pateikiama informacija apie laisvas darbo vietas, darbo ieškančius žmones ir kita, su darbu susijusi informacija.
5. Darbo ir kitos sutartys, pasirašomos tarp darbuotojų ir darbdavių be UAB „Karjeros partneriai“ įsikišimo. Už sutarčių vykdymą atsakingi patys vartotojai, pasirašę sutartis.
6. UAB „Karjeros partneriai“ nėra atsakinga už informacijos, pateikiamos portale www.cvkodas.lt, teisingumą, tikslumą, išsamumą.
7. UAB „Karjeros partneriai“ turi teisę naudoti, publikuoti visą portalo informaciją tiek internete, tiek neinternetinėje erdvėje, žiniasklaidoje, renginių metu, reklamoje ir kitur.
8. Vartotojų darbo skelbimai, ir CV (be asmeninės informacijos) gali būti matomi internete, įskaitant rezultatus paieškos sistemose.
9. UAB „Karjeros partneriai“ bet kuriuo metu savo nuožiūra gali pridėti, išimti, pakeisti informaciją portale ar kitaip keisti portalo turinį, struktūrą ar kompoziciją.
10. Vartotojas turi teisę nurodyti savo asmeninius duomenis bei juos koreguoti, jis turi teisę reikalauti, kad visi asmeniniai jo duomenys būtų pašalinti iš sistemos bei panaikinta jo registracija. Tam tikslui vartotojas turėtų atsiųsti prašymą panaikinti jo registraciją elektroninio pašto adresu info@cvkodas.lt.
11. Naudojimosi sąlygos įsigalioja iškart vartotojui patvirtinus jas ir galioja iki bendradarbiavimo tarp vartotojo ir UAB „Karjeros partneriai“ pabaigos.
12. Darbo skelbimų portalas www.cvkodas.lt negarantuoja Jums, kad Jums paskelbus informaciją portale, bent vienas darbdavys ar darbo ieškantysis su jumis susisieks. Portalas negarantuoja, kad jūs susirasite darbą arba darbuotoją.
13. Tarp darbo skelbimų portalo vartotojo ir UAB „Karjeros partneriai“ kylančios problemos sprendžiamos derybų būdu. Jei tokiu būdu susitarimo pasiekti nepavyksta, problema sprendžiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 
Ieškantiems darbo
Registruodamasis (-si) portale www.cvkodas.ltaš sutinku ir patvirtinu, kad:
 1. Savo duomenis darbo skelbimų portale www.cvkodas.lt  palieku siekdama (-as) gauti darbo pasiūlymų.
 2. Mano duomenys bus matomi arba dalinai matomi registruotiems darbo skelbimų portalo www.cvkodas.ltklientams, ieškantiems darbuotojų.
 3. Turiu galimybę savo duomenis panaikinti arba padaryti juos neprieinamais darbdaviams, pasirinkdamas (-a) atitinkamą savo CV statusą.
 4. Mano duomenys nebus skelbiami šalims, nesusijusioms su UAB „Karjeros partneriai“ ir www.cvkodas.ltpaslaugų teikimu.
 5. Siekiant darbdaviams teikti tik teisingą ir aiškią informaciją, sutinku, kad mano duomenys, prieš pateikiant juos darbdaviams, gali būti patikrinti www.cvkodas.ltadministruojančių asmenų darbuotojų.
 6. Savo duomenis galiu redaguoti, papildyti bei pašalinti.
 7. UAB „Karjeros partneriai“ ir portalas www.cvkodas.ltturi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams pateiktus duomenis ir naudoti darbdavių poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška.
 8. UAB „Karjeros partneriai“ ir portalas www.cvkodas.ltadministruojantys asmenys turi teisę ištrinti neatitinkančius teisybės ar netinkamai užpildytus duomenis, o taip pat ištrinti mano CV dėl netinkamų mano veiksmų darbdavių, sistemos ar susijusių su paslaugų teikimu šalių atžvilgiu, dėl kurių minėtos šalys gali patirti moralinę ar materialinę žalą.
 9. Prisiimu atsakomybę už pateiktą informaciją, kuri privalo atitikti teisybę bei sutinku, kad atsakau už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.
 10. Suprantu ir sutinku, kad UAB „Karjeros partneriai ir portalas www.cvkodas.ltneatsako už žalą, kuri galėtų atsirasti dėl portale registruotų ir darbuotojų ieškančių įmonių siūlymų, pažadų ar kitų, su įdarbinimu susijusių veiksmų.
 11. Suprantu, kad UAB „Karjeros partneriai“ ir darbo skelbimų portalo www.cvkodas.ltadministracija neįsipareigoja manęs įdarbinti, darbo pasiūlymus portale teikia trečiosios šalys, t.y. portalo www.cvkodas.ltpaslaugomis besinaudojantys darbdaviai.
Darbdaviams
Registruodamasis (-si) portale www.cvkodas.ltaš sutinku ir patvirtinu, kad:
 1. Asmuo, registruodamas įmonę darbo skelbimų portale www.cvkodas.lt, patvirtina, kad turi įgaliojimus atstovauti įmonę ir sutinka su šiomis registracijos sąlygomis ir naudojimosi taisyklėmis.
 2. Patvirtina, kad Registracijos formoje pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi.
 3. Užregistruota įmonė tampa savo prisijungimo prie portalo www.cvkodas.ltsistemos duomenų (el. paštas ir slaptažodis) valdytoja. Įmonė užtikrina prisijungimo duomenų saugumą ir pilnai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus.
 4. Įmonė įsipareigoja, jog talpindama darbo skelbimus ar naudodamasi www.cvkodas.ltduomenų baze, kandidatams suteiks teisingą informaciją apie siūlomą darbą, įskaitant informaciją apie pačios įmonės veiklą, pozicijos darbo turinį, reikalavimus keliamus kandidatams, siūlymus kandidatams, kontaktinę informaciją.
 5. Lygių galimybių įstatymas darbo skelbimuose draudžia teikti pirmenybę įvairiais Lygių galimybių įstatyme nurodytais diskriminacijos pagrindais (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos), todėl dedant būtina tinkamai pakoreguoti skelbimus.
 6. Portale draudžiama publikuoti darbo skelbimus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams, o taip pat erotinio pobūdžio ar kitaip prieštaraujančius nusistovėjusioms moralinėms normoms darbo skelbimus. Darbo skelbimų portalą www.cvkodas.ltadministruojantys asmenys gali be įspėjimo savo nuožiūra koreguoti ar pašalinti darbo skelbimus.
 7. Vienai siūlomai darbo vietai galima publikuoti tik vieną darbo skelbimą. Skelbiant du ar daugiau tarpusavyje panašius darbo skelbimus, iš jų aprašymų turi aiškiai matytis, kuo siūlomos darbo pozicijos skiriasi viena nuo kitos; jei tai pačiai pozicijai ieškomi darbuotojai skirtinguose miestuose, kiekvienam miestui juos reikia publikuoti atskiruose darbo skelbimuose. Skelbime nurodomas tik tas miestas, kuriame yra darbo vieta.
 8. Draudžiama vieną darbo skelbimą naudoti 2 ar daugiau skirtingų pareigybių darbuotojams ieškoti. Viename skelbime galima publikuoti tik vieną darbo poziciją. Draudžiama keisti pareigas skelbimo galiojimo metu. Pareigų pavadinimo korekcijos leidžiamos tik tokios, kai po korekcijų iš esmės nepasikeičia ieškomo darbuotojo pareigos. Pratęsiant negaliojantį (paskelbtą seniau nei prieš 30 d.) skelbimą, pareigų pavadinimo keitimas nėra apribojamas.
 9. Įvedant skelbimą, privaloma nurodyti kontaktinį el. pašto adresą tik tam skirtame laukelyje.
 10. Draudžiama skelbime nurodyti bet kokį kitą kandidatavimo būdą nei kandidatavimas per www.cvkodas.ltdarbo skelbimų sistemą. Draudžiama nurodyti kontaktinius duomenis tam neskirtuose laukeliuose. Kandidatavimai vyksta spaudžiant mygtuką "Siųsti CV", esantį kiekvieno skelbimo apačioje.
 11. Įsigijus mėnesio ar ilgesnio laikotarpio skelbimų publikavimo paslaugą, galima įdėti neribotą darbo skelbimų skaičių. Jei sudaryta www.cvkodas.ltpaslaugų sutartis, kurioje nurodytas kitas mėnesio skelbimų limitas, reikia vadovautis sutartyje nurodytu limitu.
 12. Darbo skelbimų portalo www.cvkodas.ltpaslaugomis gali naudotis tik darbuotojų paieškos tikslais savo įmonei ar jos filialui.
 13. Be atskiro UAB „Karjeros partneriai ir portalo www.cvkodas.ltadministracijos leidimo, draudžiama teikti portale gautą informaciją apie kandidatus tretiesiems asmenims, jei to nereikalauja įstatymai.
 14. Įmonė (www.cvkodas.ltportalo vartotoja) gautus kandidatų asmeninius duomenis privalo naudoti nepažeisdama Lietuvos Respublikos įstatymų, išskirtinai tik kandidatų įdarbinimo tikslais.
 15. Įmonė įsipareigoja atlyginti žalą, kurią dėl jos atstovų kaltės patirtų www.cvkodas.ltar portalo vartotojai.
 16. Įmonė įsipareigoja nenaudoti bet kokių automatizuotų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir/ar programine įranga duomenų peržiūrai ir/ar išsaugojimui.
 17. Nei viena pusė neatsako už aplinkybes, kurios atsirastų dėl nenugalimų aplinkybių (Force Majeure).